Kompetencje

Tomasz Gawrylczyk – radca prawny, rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Ukończył dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, w Wydziale Prawa i Administracji oraz Studia Podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w przedsiębiorstwach branży telekomunikacyjno-medialnej, wydobywczej i budownictwa drogowego. 

Od kilku lat współpracuje z polską grupą kapitałową branży wydobywczej zapewniając bieżącą obsługę prawną podmiotów grupy, w tym obsługę zarządów i rad nadzorczych spółek grupy w zakresie spraw korporacyjnych oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych. 

W latach 2005-2006 prawnik w grupie kapitałowej będącej dostawcą kontentu mobilnego dla operatorów telefonii komórkowej, a także producentem rozrywkowych programów telewizyjnych oraz form multimedialnych i utworów muzycznych, gdzie był odpowiedzialny m.in. za sprawy związane z ochroną praw autorskich, przygotowanie umów oraz bieżącą obsługę prawną.

W latach 2007-2009 brał aktywny udział w pracach kilkuosobowego zespołu zajmującego się przygotowaniem, pozyskaniem finansowania oraz realizacją projektu inwestycyjnego budowy kopalni odkrywkowej i zakładu produkcyjnego w woj. dolnośląskim, o łącznej wartości 140 mln zł. Następnie w latach 2009-2010 uczestniczył w przygotowaniu pierwszej publicznej oferty akcji spółki notowanej obecnie na rynku podstawowym GPW w Warszawie. W 2011 roku brał udział w procesie przygotowania emisji obligacji tejże spółki, o łącznej wartości 115 mln zł, a następnie ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipotek i zastawów rejestrowych na rzeczach ruchomych i prawach majątkowych oraz nadzorowaniem wykonania pozostałych zobowiązań przez emitenta. W kolejnych latach 2011-2012, brał czynny udział w pracach zespołu zapewniającego obsługę prawną spółki w tym wielostronnych kontraktów handlowych i budowlanych, w którym był odpowiedzialny m.in. za negocjowanie warunków i przygotowywanie umów dostawy oraz umów wykonawczych o znaczącej wartości. 

Posiada również praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania i wykonania procedur zawiązywania, przekształcania oraz likwidacji spółek handlowych i fundacji. 

Od 2008 r. prokurent w spółce kapitałowej, w której w latach 2009-2010 zajmował się przygotowaniem i prowadzeniem projektu obejmującego wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji naczyń i opakowań jednorazowych i biodegradowalnych, o wartości 20 mln zł. Projekt był współfinansowany z funduszu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Od marca 2013 r. uczestniczy jako prawnik i rzecznik patentowy w nowym projekcie inwestycyjnym nabywcy praw własności intelektualnej do innowacyjnej technologii produkcji opakowań, wyników badań, know-how oraz patentów, przygotowując umowy związane z transferem praw własności intelektualnej oraz biorąc udział w przygotowaniu wniosków o pozyskanie dofinansowania dla projektu obejmującego m.in. budowę zakładu produkcyjnego w woj. podlaskim, o łącznej wartości 15 mln zł. O dofinansowanie projektu wnioskowano m.in. w ramach programu Demonstrator+ wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach P.O.I.G. Działania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej oraz  P.O.I.G. Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Jako rzecznik patentowy od 2008 r. specjalizuje się w dokonywaniu zgłoszeń i pomocy w zakresie wykonywania praw wyłącznych udzielanych dla znaków towarowych a także w dokonywaniu zgłoszeń patentowych wynalazków oraz pozostałych przedmiotów ochrony własności przemysłowej dla innowacyjnych rozwiązań z branży budownictwa. Posiada również doświadczenie w zakresie zwalczania praktyk noszących znamiona działań nieuczciwej konkurencji oraz doświadczenie w negocjacjach dotyczących transferu praw własności intelektualnej.

Włada językiem angielskim (biegle) i niemieckim.