Specjalizacja

Obsługa prawna spółek prawa handlowego w zakresie prawa gospodarczego, w tym:

  • tworzenie i kompleksowa obsługa spółek oraz czynności likwidacyjne
  • przygotowanie i opiniowanie zawieranych kontraktów handlowych
  • doradztwo w sprawach korporacyjnych
  • reprezentowanie spółek w sporach sądowych
  • pomoc w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych dla spółek publicznych

Pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej i ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Pomoc w uzyskiwaniu, zachowywaniu, wykonywaniu oraz dochodzeniu praw odnoszących się do znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych, nazw produktów regionalnych i tradycyjnych, domen internetowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz innych praw na dobrach niematerialnych, w Polsce i za granicą, w tym przed Urzędem Patentowym RP, polskim Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante w Hiszpanii (OAMI/OHIM), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium oraz Komisją Europejską.

  • badania zdolności rejestrowej i patentowej w Polsce, Unii Europejskiej i innych państwach
  • przygotowanie projektów umów i porozumień oraz wsparcie w negocjacjach handlowych związanych z komercjalizacją i transferem własności intelektualnej lub zakończeniem sporów,
  • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
  • ekspertyzy w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych
  • przygotowanie tłumaczeń specjalistycznych tekstów prawniczych oraz dokumentacji patentowej, w tym również tłumaczeń przysięgłych (we współpracy)